Yhdistyksen säännöt

HELSINGIN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY.

Nro 159.980

1 §  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin seudun Mielenterveysseura ry, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena pääkaupunkiseutu.

2 §  Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vapaaehtoista kansalaistoimintaa mielenterveyden alalla, edistää mielen­terveyttä tukemalla ja kehittämällä rakentavaa ja ehkäisevää mielenterveystyötä, psyykkistä hoitoa ja kuntoutusta sekä muita mielenterveyspalveluja. Yhdistys toimii Suomen Mielenterveys­seura ry:n jäsen­yhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 1. harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa,
 2. ylläpitää toimialueellaan mielenterveyden ensiapukeskuksia,
 3. harjoittaa psykososiaalista tukipalvelutoi­mintaa,
 4. harjoittaa koulutus- ja työnohjaustoimintaa,
 5. toimia yhteistyössä mielenterveyttä edistävien laitosten ja yhteisöjen kanssa ja
 6. tehdä tuottamistaan palveluista sopimuksia kuntien ja muiden organisaatioiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testa­mentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä ja muita vastaavia tilaisuuksia hankittuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan.

3 §  Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön. Yhdistyksen kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

4 §  Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä sen jäsenyyden ehtoja.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsen­mak­suaan huomautuksista huolimatta kahden vuoden kuluessa sen erääntymisestä hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

5 §  Jäsenmaksut

Yhdistyksen syyskokous päättää vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Jäsenmak­su voi olla eri suuruinen yksityisille henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisölle tai säätiöille, jotka ovat joko varsi­nai­sia jäseniä tai kannattajajäseniä.

6 §  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä ja jokai­selle näistä henkilökohtainen varajäsen. Puolet varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajan estyneenä ollessaan hänen tehtäviään. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) sen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkai­see puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
 • Tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
 • Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltäviksi tulevat asiat.
 • Vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta.
 • Päättää yhdistyksen omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta.
 • Päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja erottamisesta sekä heidän tehtävistään ja palkkauksestaan.
 • Päättää tarvitsemiensa työryhmien ja toimikuntien asettamisesta ja niiden tehtävästä.
 • Hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille kuuluvat näiden sääntöjen ja yhdistyslain perusteella.

Jos jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa, hänen tulee esittää se kirjallisesti.

7 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen tätä tarkoitusta varten nimeämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

8 §  Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava aineisto ja annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevät­kokousta.

9 §  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja siinä käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, jotka joko vahvistetaan ja päätetään niiden perusteella myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille, tai päätetään toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta. Lisäksi käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja siinä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle samoin kuin kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Lisäksi päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun yhdistyksen kokous sitä edellyttää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Yli­mää­räisessä kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan kokouskutsussa ennalta ilmoitettuja asioita. Vaatimus ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta on toimi­tettava hallitukselle kirjallisesti. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokousten kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä.

Kullakin varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Varsinainen jäsen voi luovuttaa äänioikeutensa valtakirjalla kokoukseen osallistuvan varsinaisen jäsenen käytettäväksi.

Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-­oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei yhdistyksen säännöissä käsiteltävässä asiassa edelly­tetä määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §  Jäsenten ja toimihenkilöiden esteellisyydestä

Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdis­tyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta. jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyk­sen edun kanssa. Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtä­vä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvista­misesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä.

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

11 §  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolme kuukautta, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Kokous­kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja/tai yhdistyksen purkami­sesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättäneiden yhdistyksen kokousten määräämälle kohteelle.

Seuran esittely

 • Yhteystiedot

  Helsingin seudun Mielenterveysseura ry

  Topeliuksenkatu 17 C 83,
  00250 Helsinki